3 Απριλίου 1962

Θάνατος Μανόλη Καλομοίρη

Ο Μανόλης Καλομοίρης πεθαίνει στην Αθήνα σε ηλικία 79 ετών. Ο ιδρυτής του Ελληνικού και του Εθνικού Ωδείου υπήρξε η εμβληματικότερη μορφή της ελληνικής εθνικής σχολής. Σε μια εποχή που μουσική παιδεία υπήρχε μόνο στην Αθήνα, και τα προγράμματα του Ωδείου Αθηνών γράφονταν μόνο στα γαλλικά, ίδρυσε ωδεία σε όλη την Ελλάδα, έγραψε μουσικοπαιδαγωγικά έργα στη δημοτική και για τις ελληνικές ανάγκες. Από τα νιάτα του ήταν θερμός υποστηρικτής του δημοτικισμού, ενώ τα έργα του επηρεάστηκαν από τη νεοελληνική λογοτεχνία. 

«Ευθύς ως εγκατεστάθη εις την Ελλάδα, ο Μανώλης Καλομοίρης εξεδηλώθη ως ένθερμος οπαδός του κινήματος του δημοτικισμού. Ήτο μία από τας μορφάς εκείνας, όπως ο Παλαμάς, ο Σικελιανός ή ο Καζαντζάκης, αι οποίοι προσδιώρισαν την πολιτιστικήν φυσιογνωμίαν της Ελλάδος κατά το πρώτον ήμισυ του εικοστού αιώνος. Ευθύς εξ αρχής ηγωνίσθη διά την δημουργίαν μιας μουσικής παραδόσεως καθαρώς εθνικής, πράγμα και το οποίον επέτυχε, δικαίως χαρακτηρισθείς ως “ο μουσικός γλωσσοπλάστης της νεωτέρας Ελλάδος”.»

Φωτογραφίες
Ο Μανόλης Καλομοίρης.