ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόστιμα για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων

Πρόστιμα για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 373.450 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιβλήθηκαν σε δώδεκα μονάδες, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται το Γενικό Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Κω, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια (πρόστιμο 12.150 ευρώ). Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 42.300 ευρώ σε επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, η οποία λειτουργούσε χωρίς Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, προχωρούσε σε μη σύννομη διαχείριση στερεών και μη αποβλήτων, ενώ λειτουργούσε και χωρίς Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων. Επίσης μια επιχείρηση σκραπ λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, διαχειριζόταν στερεά απόβλητα χωρίς σχετική άδεια και της επιβλήθηκε πρόστιμο 26.000 ευρώ. Σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέπεσε και εταιρεία κεραμοποιίας, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 58.150 ευρώ. Χωρίς Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων και χωρίς να έχει ενταχθεί σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης λειτουργούσε και επιχείρηση οικοδομικών υλικών στην οποία καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 2.700 ευρώ. Συνολικά 16.150 ευρώ καλείται να πληρώσει δήμος όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προχωρήσει σε αποκατάσταση των Ανενεργών Χώρων Ανέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων. Οι υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες που υπέπεσαν σε παραβάσεις είναι μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία βιομηχανία αλουμινίου, δύο χοιροτροφικές επιχειρήσεις και μία κονσερβοποιία.