ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-12-1938

ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΥ: Εκ Γιβραλτάρ αγγέλλεται ότι αι επισκευαί του κυβερνητικού ισπανικού αντιτορπιλλικού «Γιοσέ Λουί Ντίεθ», το οποίον είχεν υποστεί μεγάλας αβαρίας εις σύγκρουσιν με εθνικόν ισπανικόν πολεμικόν επερατώθησαν. Το εν λόγω πολεμικόν ετοιμάζεται να εξέλθη εκ Γιβραλτάρ. Χθες το πολεμικόν ελάμβανε καύσιμον ύλην.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ:  […] Μετά την προ ημερών υποβληθείσαν δήλωσιν μετανοίας του κομμουνιστού βουλευτού Μανωλέα, υποβάλλουν τώρα δηλώσεις μετανοίας ο περίφημος Σκλάβαινας, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδος του Ενιαίου Μετώπου, ο υπογράψας το περίφημον σύμφωνον συνεργασίας με το κόμμα των Φιλελευθέρων [Φ: το λεγόμενο σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα].

ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ: Αι ιταλικαί εφημερίδες πληροφορούνται εκ Λονδίνου ότι αι έρευναι τας οποίας ενήργησε προσφάτως η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών έφεραν εις φως νέα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων επιτρέπεται να σχηματίσωμεν βασίμως την γνώμην ότι η σημερινή Ιθάκη είναι πράγματι η ομηρική νήσος. Ως γνωστόν πολλαί μέχρι σήμερον διατυπώθηκαν αντιρρήσεις όσον αφορά την πατρίδα του Οδυσσέως. Αλλοι συνεταύτισαν την ομηρικήν Ιθάκην προς την Κεφαλληνίαν και άλλοι προς την Κέρκυραν.