ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-1-1939

80 χρoνια πριν… 18-1-1939

ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ή ΟΧΙ; Ο κ. Φλαντέν [φωτ.] συνέστησεν αυστηράν συμμόρφωσιν προς την πολιτικήν της μη επεμβάσεως και αναγνώρισιν δικαιωμάτων εμπολέμου εις τον στρατηγόν Φράνκο, ο κ. Μπλουμ υπεστήριξεν ότι η ιταλική δράσις εν Ισπανία επιβάλλει όπως η Γαλλία και η Αγγλία επέμβουν υπέρ των κυβερνητικών. […] Η Βουλή θα αποφασίση την Παρασκευήν κατά πόσον η Γαλλία θα εμμείνη εις το σχέδιον περί μη επεμβάσεως ή θα ανοίξη τα σύνορά της.

ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ: Αι παρισιναί εφημερίδες εξακολουθούν να απασχολούνται με το θεατρικόν έργον του διασήμου Γάλλου συγγραφέως Ζαν Κοκτώ «Οι άτακτοι γονείς». […] Το έργον επροκάλεσε μεγάλας συζητήσεις μεταξύ του φιλολογικού κόσμου και των διανοουμένων της γαλλικής πρωτευούσης, φαίνεται δε ότι πρόκειται να απασχολήση και τα γαλλικά δικαστήρια […].

ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο Υπατος Αρμοστής της Κοινωνίας [των Εθνών] εις το Ντάντσιγκ εζήτησεν όπως απαλλαγή των καθηκόντων του, διότι φρονεί ότι δεν πρέπει να θυσιασθή η προσωπικότης του εις υπόθεσιν η οποία δεν έχει καμμίαν ελπίδα επιτυχίας.