ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-7-3-1939-2303804

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ:  […] Ο μαχαραγιάς του Ραζκότ εδήλωσεν ότι θα ικανοποίει τα αιτήματα των υπηκόων του και ο Γκάντι συνέστησε την κατάπαυσιν του κινήματος. Ο Ινδός ηγεμών όμως δεν ετήρησε την υπόσχεσίν του. Κατόπιν τούτου ο Γκάντι απεφάσισε να κηρύξη απεργίαν πείνης. [φωτ. Τελευταίο γεύμα του Γκάντι πριν από απεργία πείνας].

ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΣΑΔΟ: […] Εξερράγη επαναστατικόν κίνημα στρεφόμενον κατά της κυβερνήσεως Νεγκρίν και αποβλέπον εις την προπαρασκευήν της ανακωχής εις τον εμφύλιον πόλεμον. […] Η εθνική αντικομμουνιστική εξέγερσις υπό την ηγεσία του συνταγματάρχου Σιγισμούνδου Κασάδο και Χούλιαν Μπεστέιρο, οφείλεται εις συνασπισμόν όλων των κομμάτων, εξαιρέσει των κομμουνιστών, ο οποίος εστρέφετο κατά της ανευθύνου δικτατορίας του δρος Νεγκρίν και της πολιτικής την οποίαν ήσκει ο κομμουνισμός εν Ισπανίαν. […] Οι Νεγκρίν και Ντελ Βάγιο κατέφυγαν εις Παρισίους, την δε νέαν Κυβέρνησιν εσχημάτισεν ο στρατηγός Μιάχα μετά πενταμελούς Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ:  […] Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι το ζήτημα της ασφαλείας της διώρυγος εν περιπτώσει εκρήξεως πολέμου είναι εκ των σπουδαιοτέρων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η αμερικανική δημοσία γνώμη.