ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-8-3-1939-2303997

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αι νυκτεριναί εκ Μαδρίτης πληροφορίαι μεταδίδουν την έκρηξιν νέου επαναστατικού κινήματος κομμουνιστικού χαρακτήρος […]. Τα περί τον Νεγκρίν κομμουνιστικά στοιχεία, άτινα είδον εαυτά εκτοπιζόμενα υπό της κυβερνήσεως του Εθνικού Συμβουλίου, αντέδρασαν και αφού κατώρθωσαν να παρασύρουν με το μέρος των μονάδας τινάς ευρισκομένας εις τα προάστεια της πόλεως, κατέλαβον κτίρια εντός της πόλεως. Τα πιστά προς την Κυβέρνησιν Μιάχα στρατεύματα κατώρθωσαν να τα εκτοπίσουν […]. [φωτ.: δεξιά, ο ηγέτης του κινήματος Βαρσελό-Χοβέρ].

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΤΟΒΕΝ: Μία από τας πολλάς οικίας εις τας οποίας κατώκησεν ο Μπετόβεν κατά την εν Βιέννη διαμονήν του θα μετατραπή εις μουσείον […]. Εις την οικίαν αυτήν, ευρισκομένην πλησίον του Πανεπιστημίου, διέμεινεν ο Μπετόβεν από του 1804 μέχρι του 1815 […]. Εκεί συνέθεσε την 4ην, την 5ην και την 7ην Συμφωνίαν και τινά τμήματα του «Φιντέλιο».

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: Υπό της Νομαρχίας Λακωνίας συνεκεντρώθησαν τα στοιχεία των εκτελεσθέντων διά προσωπικής εργασίας οδοποιητικών έργων […]. Κατασκευάσθησαν […] 182,7 χιλιόμετρα, διατεθέντων 283.850 ημερομισθίων […].