ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10-III-1939

80-chronia-prin-stin-k-10-iii-1939-2304044

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ: Η Μεγάλη Βρεττανία καθείλκυσε προ τινών εβδομάδων το νέον ντρέντνωτ «Βασιλεύς Γεώργιος Ε’». Σχεδόν ταυτοχρόνως η Γαλλία καθείλκυσε το θωρηκτόν «Ρισελιέ» και η Γερμανία το «Βίσμαρκ». Αι ναυπηγήσεις θα συνεχισθούν, ως γνωστόν, με την ιδίαν έντασιν και υπό των τριών μεγάλων Δυνάμεων. […] Αι νέες ναυπηγήσεις της Μεγάλης Βρεττανίας θα καταστήσουν ακαταγώνιστον το βρεττανικόν ναυτικόν.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Κατά τας τελευταίας εκ Μαδρίτης πληροφορίας το κομμουνιστικόν στρατηγείον παρεδόθη σήμερον την εσπέραν εις τον στρατηγόν Μιάχα. Τας διαπραγματεύσεις διά την παράδοσιν του κομμουνιστικού στρατηγείου διεξήγαγεν ο συνταγματάρχης Ορτέγκα. Παρά ταύτα και κατά την διεξαγωγήν των τελικών διαπραγματεύσεων υπό του Ορτέγκα, εσημειώθη μικρά συμπλοκή. Επίσης τηλεγράφημα του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Μαδρίτης αγγέλλει ότι το γενικόν αρχηγείον των κομμουνιστικών δυνάμεων, αι οποίαι ανθίσταντο κατά της Χούντας, παρεδόθη την νύκτα και ότι τα στρατεύματα του Μιάχα συνέλαβον μετά ταύτα 1.400 κομμουνιστάς αιχμαλώτους. […] Το κέντρον της κομμουνιστικής αντιστάσεως εντός της πόλεως ήτο η πλατεία Σαντερούρντο, όπου και το κομμουνιστικόν στρατηγείον. […] Οι κομμουνισταί ευρεθέντες ούτω εν μέσω διασταυρουμένων πυρών ηναγκάσθησαν να παραδοθούν και να τραπούν προς τα προάστεια. […]

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄: Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του δημοτικού συμβουλίου Πειραιώς ενεκρίθη η μελέτη διά την κατασκευήν της λεωφόρου Γεωργίου Α΄ από της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι της λεωφόρου Φαλήρου. Πρόκειται περί σπουδαίου έργου οδοποιίας, όπερ προώρισται να εξυπηρετήση τας συνοικίας της Καστέλλας και του Προφήτου Ηλίου, τας οποίας και θα συνδέση διά συντόμου αρτηρίας με την κεντρικήν πόλην. Η δαπάνη του έργου προϋπελογίσθη εις 7.000.000 δραχμών.