ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17-III-1939

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΡΠΑΘΟΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: Συνεχίζεται η προέλασις των Ούγγρων παρά την κακοκαιρίαν και την αντίστασιν την προβαλλομένην υπό των Ουκρανών της οργανώσεως «Σιτς». Ιδιαιτέρως σφοδρά υπήρξεν η αντίστασις η προβληθείσα βορειοανατολικώς του Μουνκάτς. […] Η μικρά όμως δύναμις των αμυνομένων δεν ηδύνατο να αντιμετωπίση τα προελαύνοντα ουγγρικά στρατεύματα τα οποία την 7ην εσπερινήν ώραν έφθασαν εις Τσουστ –πρωτεύουσαν της Καρπαθοουκρανίας– και την κατέλαβον.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: […] Αποφασιστικόν στοιχείον […] θα αποτελέση η αυριανή (σημερινή) συζήτησις εις την γαλλικήν Βουλήν καθ’ ην θα ζητηθούν εκ διαφόρων πλευρών ευθύναι από την Κυβέρνησιν Νταλαντιέ και ειδικώς από τον κ. Μποννέ, διότι δεν προέβλεψε την τελευταίαν εξέλιξιν των γεγονότων εις την Μεσευρώπην […]. Την κυρίαν επίθεσιν κατά της κυβερνήσεως θα την διεξαγάγη ο Αρχηγός των Σοσιαλιστών κ. Λεόν Μπλουμ ο οποίος ήλθεν ήδη εις συνεννοήσεις μετά τινων ομάδων του Κέντρου και της Δημοκρατικής Αριστεράς διά την προώθησιν της ιδέας Κυβερνήσεως εθνικού συνασπισμού εις τρόπον ώστε να δυνηθή η Γαλλία ν’ αντιτάξη ενιαίον μέτωπον έναντι της γερμανικής απειλής. Η ολοσχερής κατάληψις της Τσεχοσλοβακίας και η πλήρης εθνικοσοσιαλιστική επικράτησις εις την Κεντρικήν Ευρώπην ουδέν το καλόν, κατά τους πολιτικούς κύκλους, προοιωνίζουν διά την Γαλλίαν. Την παρελθούσαν ακόμη εβδομάδα οι Γάλλοι πολιτικοί παρατηρηταί ωμίλουν περί της αποκαταστάσεως φιλικών σχέσεων μετά της Γερμανίας […]. Σήμερον ομιλούν περί της Γερμανίας ως περί της «αιωνίας εχθράς της ειρήνης».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Εις το αμφιθέατρον του Μετσοβίου Πολυτεχνείου εδόθη χθες διάλεξις του Ιταλού Ακαδημαϊκού καθηγητού Τζιουζέππε Πέσσιον […] επί του θέματος: «Το ιταλικόν τηλεφωνικόν δίκτυον διά καλωδίων».