ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-16-3-1939-2305239

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑ:  […] ο Καγκελλάριος διήλθε σήμερον την τσεχικήν μεθόριον και εισήλθεν εις την Βοημίαν υπό σφοδράν χιονοθύελλαν. […] Ο κ. Χίτλερ, συνοδευόμενος υπό των αρχηγών του στρατού και του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, κατηυθύνθη εις την Πράγαν, της οποίας ο πληθυσμός εδέχθη μετά σιγής την είσοδον του γερμανικού στρατού. […] Εντωμεταξύ ολοκληρούται και η κατάληψις των διαφόρων πόλεων Μοραβίας και Βοημίας. Τα γερμανικά στρατεύματα, καθυστερήσαντα εις Μπρνο λόγω της θυέλλης, εισήλθον εις την πόλιν την μεσημβρίαν […].

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ: Η ατμόσφαιρα […] κατά τας πρώτας ώρας της συζητήσεως δεν άφηνε καμμίαν αμφιβολίαν περί του πόσον βαθύτατα συνεκίνησαν όλας τας μερίδας της Βουλής τα τελευταία γεγονότα. Και αυτός ακόμη ο πρωθυπουργός, δεν κατώρθωσε να συγκρατήση, κατά την αγόρευσίν του, μίαν εκδήλωσιν βαθυτάτης καταπλήξεως από την μερικήν αποτυχίαν της πολιτικής του Μονάχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ: Την 10ην πρωινήν της χθες διεξήχθη εις το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρεττανίας» ο εφετεινός διαγωνισμός του υπουργείου Τύπου και Τουρισμού. […] Επεδείχθησαν αμφιέσεις και πίλοι εμπνευσμένοι από τα ελληνικά πρότυπα και την εθνικήν μας παράδοσιν.