ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-3-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: Από αρκετού ήδη χρόνου, η Νέα Υόρκη εξοικειώθη με το θέαμα του περισφαίρου και του «τριλόν», τα οποία αποτελούν τα διακριτικά γνωρίσματα της Εκθέσεως. Το περίσφαιρον, το οποίον είναι μία κοίλη σφαίρα διαμέτρου 200 ποδών, προορίζεται διά πανοραματικά θεάματα. […] Μία γέφυρα ενώνει το περίσφαιρον με το «τριλόν», το οποίον δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τρίπλευρον χαλύβδινον σπειροειδές κτίριον ύψους 700 ποδών και το οποίον θα χρησιμοποιηθή ως ραδιοφωνικός σταθμός και φάρος.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ: Το νέον σύστημα αποκομιδής και απορρίψεως των απορριμμάτων θ’ αρχίση εφαρμοζόμενον μετά πεντάμηνον. […] Θα χρησιμοποιηθούν δέκα καινουργή ειδικά αυτοκίνητα, τα οποία θ’ αντικαταστήσουν εξήκοντα κάρρα. Συγχρόνως θα διανεμηθούν εις τας οικίας και τα καταστήματα 20 χιλιάδες ειδικά επίσης δοχεία, κλειόμενα αεροστεγώς.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Κατόπιν της δημοσιεύσεως του νόμου «περί ιδρύσεως του Μουσείου των Νεωτέρων Αθηνών», το οποίον θα περιλαμβάνη ποικίλα αθηναϊκά κειμήλια, ήτοι έγγραφα, εικόνας, βιβλία, στολάς, σκεύη οικιακά κ.λπ. αναγόμενα εις την Καταλανικήν, Φραγκικήν, Τουρκικήν, Επαναστατικήν και Οθωνικήν περίοδον των προγόνων μας, ήρχισαν αι προετοιμασίαι διά την ίδρυσιν αυτού.