ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-3-1939

ΠΤΩΣΗ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Τα εθνικά στρατεύματα κατέλαβον άνευ αντιστάσεως την πρωτεύουσαν της χώρας ήτις εσημαιοστολίσθη με τα εθνικά χρώματα ευθύς ως ανηγγέλθη η συνθηκολόγησις των ερυθρών. Ολίγα αυτοκίνητα φέροντα εθνικιστάς στρατιώτας είχον εισέλθη από της πρωίας εις την πόλιν. […] Πλήθη κόσμου είχον συγκεντρωθή εις τας οδούς με χορούς και τραγούδια. […] Ούδε εις πυροβολισμός έπεσε κατά την είσοδον των εθνικών στρατευμάτων.

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΪΦΕΛ: Την 5ην απογευματινήν της σήμερον οι Παρισινοί θα εορτάσουν την πεντηκονταετηρίδα από της ημέρας των εγκαινίων του πύργου του Αϊφελ, που επί τόσας δεκαετίας αποτελεί το χαρακτηριστικόν μνημείον των Παρισίων. […] Το πλέον ενδιαφέρον σημείον της εορτής θα είναι η ύψωσις επί του πύργου της ιδίας τριχρώμου σημαίας που είχε κυματίσει επ’ αυτού την 29ην Μαρτίου 1889 […]. [φωτ. Ο πύργος υπό κατασκευήν]

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ:  […] Απαγορεύεται από σήμερον κατά τας κινηματογραφικάς παραστάσεις πάσα οιασδήποτε φύσεως αποδοκιμασία και ειδοποιούνται οι ταραξίαι ότι οι παραβαίνοντες την απαγόρευσιν θα συλλαμβάνωνται αυθωρεί και θα παραπέμπωνται εις την επιτροπήν Δημοσίας Ασφαλείας.