ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-4-1939

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ: Το υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού απηύθυνε προς την νομαρχίαν Κυκλάδων έγγραφον, διά του οποίου συνιστά την λήψιν υπό των τοπικών αρχών μέτρων, ώστε να διατηρηθή το λευκόν χρώμα των οικιών των Κυκλάδων νήσων […].

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ: «Συνήψα μίαν ημέραν μίαν συμφωνίαν με την Αγγλίαν: την ναυτικήν συμφωνίαν, η οποία εβασίζετο εις την θερμήν επιθυμίαν να μη πολεμήσωμεν ποτέ ο εις εναντίον του άλλου. Η επιθυμία αυτή όμως πρέπει να είναι αμοιβαία. Εάν εις την Αγγλίαν η επιθυμία αυτή δεν υφίσταται πλέον σήμερον, τότε και οι όροι της συμφωνίας δεν υφίστανται. […] Καμμία δύναμις εις τον κόσμον δεν θα δυνηθή πλέον να μας εξαναγκάση με αγορεύσεις να καταθέσωμεν τα όπλα […]» [από ομιλία του Χίτλερ].

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: Εις ένα των διαλειμμάτων της απογευματινής παραστάσεως [του θιάσου «Ολντ Βικ»] η Α.Μ. ο Βασιλεύς ανήλθεν εις την σκηνήν του θεάτρου όπου και περιειργάσθη με ιδιαίτερον ενδιαφέρον τας σκηνογραφίας και τα έπιπλα του αγγλικού θιάσου, συνομιλήσας επίσης και με ωρισμένους των καλλιτεχνών, τους οποίους συνεχάρη διά τας εμφανίσεις των.