ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-4-1939

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Ο προεκλογικός αγών λήγει σήμερον, αύριον δε οι Βέλγοι προσέρχονται εις τας κάλπας, με κάποιαν αδιαφορίαν, διότι την στιγμήν ταύτην την βελγικήν κοινήν γνώμην απασχολούν πολύ περισσότερον τα διεθνή ζητήματα. […] Παρατηρείται εξ άλλου παρά τη βελγική κοινή γνώμη μία αύξουσα αντίδρασις κατά της πολιτικής της εκουσίας ουδετερότητος, η οποία θεωρείται, κατά τας παρούσας στιγμάς, επικίνδυνος διά την χώραν, όχι μόνον λόγω της γεωγραφικής της θέσεως αλλά και λόγω των αποικιακών αυτής συμφερόντων [φωτ. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Ιμπέρ Πιερλό ψηφίζει].

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ: Μετά την προσάρτησιν της Μοραβίας και Βοημίας η Γερμανία επέτυχε τον διπλασιασμόν του βαρέος πυροβολικού της […] [αφού] απέκτησε ολόκληρον τον εξοπλισμόν και το υλικόν 36 μεραρχιών.

ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ: Το νέον μέγαρον του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως διά την ανέγερσιν του οποίου ήρχισαν ήδη αι εργασίαι των γενικών εκσκαφών θα ανεγερθή επί του γηπέδου του παλαιού Καπνοκοπτηρίου. Το οικόπεδον τούτο κείται επί της συμβολής των οδών Στουρνάρα – Αριστοτέλους και Μάρνη.