ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7-4-1939

ΑΓΓΛΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: […] η αγγλοπολωνική συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής κατά πάσης γερμανικής επιθέσεως θα διατυπωθή τελικώς εις κείμενον μετά την επιστροφήν του κ. Μπεκ εις Βαρσοβίαν, αι δε συνεννοήσεις μετ’ άλλων κρατών θα διεξαχθούν μόνον μετά την οριστικήν συνομολόγησιν του αγγλο-πολωνικού συμφώνου. […] Η συνθήκη κυρίως αποσκοπεί εις το να κατοχυρώση τας δύο Δυνάμεις εναντίον πάσης γερμανικής επιθέσεως μολονότι η Γερμανία παρεμπιπτόντως θα αναφέρεται εν αυτή. Βεβαιούται συγχρόνως ότι η πολωνική εγγύησις προς την Αγγλίαν θα προβλέπη και τας περιπτώσεις γερμανικής επιθέσεως κατά της Ολλανδίας, Ελβετίας και Γαλλίας. […] η αγγλο-ιταλική συμφωνία αφήνει ελεύθερον εις την Πολωνίαν το πεδίον όπως διαπραγματευθή μετά της Γερμανίας και των Σοβιέτ. Ο κ. Μπεκ [δεξιά] την εσπέραν έσχε την τελευταίαν συνομιλίαν μετά του λόρδου Χάλιφαξ [αριστερά], προκειμένου αύριον (σήμερον) να αναχωρήση διά την Βαρσοβίαν.

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Χαβάς εκ Τιράνων, η αλβανική Κυβέρνησις απέρριψε τας ιταλικάς προτάσεις περί εγκαταστάσεως ιταλικής φρουράς εις το αλβανικόν έδαφος ή προσωρινής αποστολής ιταλικών στρατευμάτων και αυξήσεως της εις Αλβανίαν ιταλικής μεταναστεύσεως, δηλούσα –η αλβανική Κυβέρνησις– ότι αι τοιαύται αξιώσεις ισοδυναμούν με εγκαθίδρυσιν ιταλικού προτεκτοράτου. Εις την αλβανικήν άρνησιν η Ιταλία απήντησε διά στρατιωτικών μετακινήσεων και ναυτικής επιδείξεως, αλλά […] δεν υπάρχει επιβεβαίωσις των ειδήσεων περί ιταλικής αποβάσεως εις τας αλβανικάς ακτάς.

ΠΕΡΙ ΝΑΩΝ: […] Ο νέος νόμος ορίζει, ότι διά την ανέγερσιν ή λειτουργίαν ναού οιουδήποτε δόγματος, προαπαιτείται άδεια της οικείας ανεγνωρισμένης εκκλησιαστικής αρχής και του υπουργείου Θρησκευμάτων, συμφώνως προς τα καθορισθησόμενα ειδικώτερον δι’ εκδοθησομένου διατάγματος.