ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-4-1939

Ο ΤΣΙΑΝΟ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ: Την πρωίαν περί ώραν 10.30’ περίπου έφθασαν εις το αεροδρόμιον των Τιράνων τρία ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Του ενός εξ αυτών επέβαινεν ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο φέρων στολήν στρατηγού της φασιστικής εθνοφρουράς. Ο κόμης Τσιάνο αφού εδέχθη τα συγχαρητήρια των αρχών και αφού επεθεώρησε τα παρατεταγμένα στρατεύματα κατηυθύνθη εις την πόλιν των Τιράνων, όπου τον υπεδέχθησαν αι αρχαί εν τη πλατεία του Δημαρχείου. [φωτ.]

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Αι αγγλικαί εφημερίδες αναφέρουν τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν εν Ευρώπη ήτοι τα μέτρα ασφαλείας εν Γαλλία, την ενίσχυσιν της ολλανδικής αμύνης, την επιστράτευσιν πέντε ηλικιών εν Πολωνία και εκφράζουν την ικανοποίησίν των, τονίζουσαι ότι προτιμότερον είναι «να είμεθα έτοιμοι από τώρα διά παν ενδεχόμενον».

ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ: Ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς […] έχει την απόλυτον πεποίθησιν ότι δεν είναι δυνατόν να επισυμβή γεγονός δυνάμενον να διαταράξη καθ’ οιονδήποτε τρόπον την πατροπαράδοτον φιλίαν την ενούσαν ανέκαθεν τας δύο χώρας και ότι βλέπει να αρχίζη νέα περίοδος εγκαρδιότητος διά την συνέχισιν της ειρηνικής αυτής συνεργασίας.