ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-IV-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-IV-1939

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ: Απέθανε και εκηδεύθη χθες την 5ην μ.μ. εκ του ναού της Αγίας Φωτεινής ένας από τους διαπρεπεστέρους αρχιτέκτονας, ο Αριστοτέλης Ζάχος. Την κηδείαν του παρηκολούθησε και ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιω. Μεταξάς, τιμών την μνήμην του ανδρός ο οποίος υπήρξε λαμπρός επιστήμων, αλλά και μοναδικός καλλιτέχνης και αισθητικός [φωτ. Αγιος Κων/νος, Βόλος – έργο του Α. Ζάχου].

ΕΙΡΗΝΙΚΟ… ΕΡΓΟ: [Ομιλία στο Καπιτώλιο] «[…] Δεν σκοπεύομεν να επιτεθώμεν εναντίον οιουδήποτε αλλά θέλομεν απεναντίας να συνεχίσωμεν το ειρηνικόν έργον μας. Ετοιμάζομεν  μεγάλην κινητοποίησιν αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχήση διότι πρόκειται περί πολιτισμένης ειρηνικής κινητοποιήσεως εις την οποίαν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσωμεν άλλα όπλα από τα όπλα της ειρηνικής εργασίας. […] Είναι ανόητον το σύστημα των αμοιβαίων δεκαετών εγγυήσεων, χωρίς να υπολογίσωμεν τα κολοσσιαία γεωγραφικά λάθη εις τα οποία υποπίπτουν άτομα έχοντα στοιχειώδη μόλις γνώσιν των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Οσον αφορά την αντιμετωπιζόμενην “Υπερδιάσκεψιν” κατά την οποίαν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα περιορισθούν εν τη πραγματικότητι εις τον συνήθη ρόλον του μακρυνού θεατού, η πείρα του παρελθόντος μας έχει δώσει πικρά μαθήματα: μας εδίδαξε δηλαδή ότι όσον μεγαλείτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων εις την Διάσκεψιν, τόσον ολιγώτερον ασφαλής είναι η επιτυχία της».

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Λονδίνον – Η δημιουργία υπουργείου Εφοδιασμού αποτελεί το πρώτον βήμα προς την εφαρμογήν της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εφ’ όσον η διεθνής κατάστασις θα επεδεινούτο. Η Κυβέρνησις έκρινεν ότι το πρώτιστον έργον είναι η παραγωγή ατομικών οπλισμών αναγκαίων διά την ενδεχομένην εφαρμογήν της υποχρεωτικής θητείας. Η σημερινή παραγωγή αρκεί μόνον διά τον εξοπλισμόν των προσερχομένων εθελοντών.