ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-4-1939

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: Ο αρχηγός του Τρίτου Ράιχ, Αδόλφος Χίτλερ, άγει σήμερον την πεντηκοστήν επέτειον των γενεθλίων του επί τη ευκαιρία δε ταύτη θα τελεσθούν εις ολόκληρον την Γερμανίαν μεγαλοπρεπείς εορταί. Η επέτειος θα εορτασθή με ιδιαιτέραν λαμπρότητα εν Βερολίνω όπου ωργανώθη και μεγάλη στρατιωτική παρέλασις προς τιμήν του Καγκελλαρίου. […] Υπολογίζεται ότι η στρατιωτική παρέλασις θα διαρκέση τέσσαρας ώρας [και] θα λάβουν μέρος 40.000 ανδρών αντιπροσωπεύοντες τον στρατόν, το ναυτικόν και την αεροπορίαν.

ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ: Με τον εμφύλιον πόλεμον εις την Ισπανίαν, είχαν διακοπή αι ταυρομαχίαι. Τώρα που η ειρήνη και η συμφιλίωσις επήλθον, αι ταυρομαχίαι ήρχισαν πάλιν […] Και τας τρεις ταυρομαχίας παρηκολούθησαν πλήθη κόσμου.

ΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η στάσις της Ελλάδος όσον αφορά την εξωτερικήν πολιτικήν και η επιφυλακτικότης της Κυβερνήσεως, δέον να θεωρηθούν υπό το πρίσμα της γεωγραφικής πολιτικής και οικονομικής θέσεως της χώρας. Είναι γνωστόν ότι, εν τω εξωτερικώ εμπορίω της Ελλάδος και των άλλων Βαλκανικών χωρών, η Γερμανία κατέχει την πρώτην θέσιν. […]