ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-4-1939

80 χρoνια πριν… 23-4-1939

ΤΣΙΑΝΟ-ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ: Η προαναγγελθείσα συνάντησις του υπουργού των Εξωτερικών της Γιουγκοσλαυίας κ. Τσιντάρ Μάρκοβιτς [φωτ. δεξιά] μετά του κόμητος Τσίανο [αριστερά] επραγματοποιήθη σήμερον εις την Βενετίαν. […] Ο κόμης Τσιάνο […] είπεν ότι η συνάντησις […] δεν οφείλεται εις την ανάγκην της υπογραφής πράξεως τινός μεταξύ των δύο φίλων χωρών αλλά μάλλον εις το γεγονός ότι εσχηματίσθη εν Βελιγραδίω νέα Κυβέρνησις (η ιταλο-γιουγκοσλαυική συμφωνία συνήφθη ως γνωστόν, επί Κυβερνήσεως Στογιαντίνοβιτς) καθώς και εις την ένωσιν της Αλβανίας με την Ιταλίαν.

ΚΑΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ: Τα πιστοποιητικά καλής γειτονίας, τα οποία η Γερμανία ζητεί παρά διαφόρων χωρών αποσκοπούν ιδίως να δημιουργήσουν δυσχερείας εις τας αγγλογαλλικάς προσπαθείας διά την δημιουργίαν διεθνούς γραμμής ασφαλείας, αλλά ο γερμανικός ελιγμός είναι προωρισμένος εις αποτυχίαν.

ΖΩΡΖ ΒΑΚΑΛΟ: Μας γράφουν από το Παρίσι ότι ο γνωστός εκεί Ελλην σκηνογράφος κ. Ζωρζ Βακαλό (Γ. Βακαλόπουλος) εσκηνογράφησε δύο τελευταίας μεγάλας επιτυχίας που ανεβίβασε εις την γαλλικήν πρωτεύουσαν ο Ζαν Λουί Μπαρώ: την «Πείναν» του Κνουτ Χάμσουν και τον «Αμλετ» του Λαφόρμπ. Η εργασία του κ. Βακαλοπούλου εκρίθη ευνοϊκώτατα.