ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28-IV-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28-IV-1939

ΑΠΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ: Ο αυριανός (σημερινός) λόγος του Γερμανού καγκελλαρίου […] χαρακτηρίζεται υφ’ ολοκλήρου της γερμανικής κοινής γνώμης ως ιστορικός και θα ακουσθή υφ’ ολοκλήρου του γερμανικού λαού από ραδιοφώνου εις ωργανωμένας κοινάς συγκεντρώσεις. Προς τούτο από της 12ης μεσημβρινής μέχρι της 1.30 μεταμεσημβρινής πάσα εργασία θα διακοπή, τα καταστήματα θα κλείσουν και ο λαός θα συγκεντρωθή περί αυτά και εις τας κεντρικάς πλατείας διά να ακούση από των μεγαφώνων τον λόγον του Φύρερ. Ο λόγος υπολογίζεται ότι θα διαρκέση υπέρ την μίαν και ημίσειαν ώραν. Κατά τα πρώτα 40΄ ο Χίτλερ θα αναλύση τα ψυχολογικά αίτια τα οποία προεκάλεσαν το διάγγελμα του Προέδρου Ρούζβελτ και θα υποβάλη εις κριτικήν όλα τα εν αυτώ επιχειρήματα διά να αναπτύξη ακολούθως την γερμανικήν άποψιν.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως κ. Κορυζής ανεκοίνωσε χθες ότι διά δημοσιευθέντος αναγκαστικού νόμου «περί ανεγέρσεως του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η Βασίλισσα Σοφία”» και διοικήσεως αυτού, και περί παραχωρήσεως γηπέδου διά το Ωδείον Αθηνών, καθορίζονται τα της ιδρύσεως του μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. […] Το Γενικόν τούτο Νοσοκομείον καθίσταται νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, θα αποτελέση δε το μεγαλείτερον Νοσοκομείον της Ελλάδος, δυνάμεως 1.000 κλινών, και θα είναι εφωδιασμένον δι’ όλων των συγχρόνων επιστημονικών μέσων.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ: Απέθανεν ο τελευταίος στρατιώτης του Λιχτενστάιν, ο Ανδρέας Κλίμπερ, εις ηλικίαν 95 ετών και ευθύς αμέσως εξερράγη κίνημα εις το πριγκηπάτον! Ένα χθεσινόν τηλεγράφημα αγγέλλει, πράγματι, ότι αι αρχαί του Λιχτενστάιν επιβεβαίωσαν την σύλληψιν του Θεοδώρου Σέντλερ, ο οποίος παρεσκεύαζε πραξικόπημα εις το πριγκηπάτον.