ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-4-1939

80 χρoνια πριν… 26-4-1939

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ – […] η εξ υπουργών επιτροπή απεφάσισεν κατ’ αρχήν να εφαρμόση 4μηνον υποχρεωτικήν στρατιωτικήν εξάσκησιν διά τους νέους από του 18ου μέχρι του 21ου έτους της ηλικίας μεθ’ ο θα τους μεταφέρει εις τας τάξεις του μητροπολιτικού στρατού διά χρονικήν περίοδον τεσσάρων ετών. [φωτ. Λονδρέζοι σε κέντρο επιστράτευσης]

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: Κατά την διάρκειαν των διεξαγομένων ανασκαφών εις την αμερικανικήν αρχαιολογικήν ζώνην, ανευρέθη βορείως της γραμμής του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και παρά την γέφυραν του σταθμού του Θησείου μαρμάρινη στήλη, επί της οποίας αναγράφονται αι λέξεις: «Ορος Κεραμεικού». Η ανακάλυψις της στήλης θεωρείται σημαντική, δοθέντος ότι βοηθεί εις την τοπογραφίαν των αρχαίων Αθηνών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ: Η κυβέρνησις [του Μπούργκος] απηύθυνε έκκλησιν εις την χώραν συνιστώσα εις τους πολίτας όπως προσφέρουν εις το θησαυροφυλάκιον τα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα εκ χρυσού τα οποία έχουν, καθ’ όσον το κράτος ευρίσκεται εις την ανάγκην να αναδιοργανώση την χώραν, οι δε ερυθροί έχουν αποκομίσει μεγάλης αξίας χρεώγραφα του κράτους.