ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5-V-1939

80-chronia-prin-stin-k-5-v-1939-2314251

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ: [Από τη συνέντευξή του στον απεσταλμένο της «Κ», Σπύρο Μελά] «[…] Επί του πολιτικού πεδίου είμεθα ειρηνόφιλοι – αλλά ειρηνόφιλοι χωρίς θυσίαν της αξιοπρεπείας μας. Δεν θέλομεν και δεν πιστεύομεν εις την δυνατότητα του πολέμου. Εγυρίσατε στην Ισπανία και είδατε τα ερείπια. Η τύχη που περιμένει την Ευρώπη σ’ ένα γενικό πόλεμο είναι απαισία. Ο πόλεμος σήμερα δε διεξάγεται κατά μέτωπον μόνο· γίνεται κατά βάθος· και μια ζώνη δεν απαλλάσσεται από τον αιματηρόν τυφώνα του ολέθρου. Η καταστροφή θα είναι τέτοια, ώστε κανένα έθνος δεν θα ημπορή να την πληρώση και γι’ αυτό ακριβώς κανένα έθνος δεν είναι δυνατόν ν’ αναλάβη και την ευθύνη της. Η καταστροφή θα είναι τόσης εκτάσεως, ώστε και όλα μαζύ τα έθνη δεν θα είναι ικανά να την πληρώσουν. Διότι δεν θα καταστραφούν μόνον αξίαι που εδημιούργησε η παρούσα γενεά, αλλά πολλές γενεές πριν απ’ αυτήν. […]».

ΣΥΛΛΗΨΗ ΘΕΟΥ – ΣΙΑΝΤΟΥ: Είναι ήδη γνωστόν ότι ο εκ των πλέον σημαινόντων ηγετικών στελεχών του Κ.Κ.Ε., και κατ’ επανάληψιν βουλευτής Κωνσταντίνος Θέος είχεν επιτύχει να αποδράση μετά του επίσης πρώην κομμουνιστού βουλευτού Γ. Σιάντου ςκαι επτά άλλων σημαινόντων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος εκ της νήσου Ανάφης όπου είχεν εκτοπισθή. […] Συνεπεία των αποκαλύψεων τούτων ήσαν αι ενεργηθείσαι συλλήψεις των κατωτέρω κατονομαζομένων, εις χείρας δε της Ασφαλείας περιήλθον διάφορα σοβαρά στοιχεία εκ των οποίων αποδεικνύεται η στενή συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος μετά ωρισμένων κομμουνιστικών υπολειμμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΟΤΗΣ: Ενας υπεραιωνόβιος αποθανών κατ’ αυτάς εις τον Καναδάν, ο Μαδίρος Τατογιάν εις εξηκριβωμένην ηλικίαν 110 ετών ήτο μέχρις εσχάτου γήρατος φαινόμενον νεανικού σφρίγους.