80 χρoνια πριν… 9-5-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΕΚΚΛΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Βερντέν ότι σήμερον την εσπέραν από του εκεί οχυρού ο Δουξ του Ουίνδσωρ απηύθυνε ραδιοφωνικήν έκκλησιν προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κρατών όπως αποφύγουν τον πόλεμον. Είναι η πρώτη φορά καθ’ ην ο τέως Βασιλεύς ομιλεί από ραδιοφώνου, από του έτους 1936 όταν παρητήθη της αρχής. […] «[…] Ομιλώ ως απλούς στρατιώτης του τελευταίου πολέμου του οποίου η ειλικρινεστέρα ευχή είναι όπως μία τοιαύτη σκληρά και καταστρεπτική παραφροσύνη μη ενσκήψη εκ νέου». [φωτ. Ο δούκας και η δούκισσα του Ουίνδσωρ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΟΝΑ: […] απεφασίσθη να καθορισθούν τελειωτικώς αι σχέσεις των δύο Κρατών του Αξονος και από τυπικής απόψεως συναπτομένου προς τούτο πολιτικού και στρατιωτικού Συμφώνου. Η Ιταλία και η Γερμανία αποβλέπουν εις το να συντελέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπον εις την εξασφάλισιν της ειρήνης εν Ευρώπη.

ΝΕΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ: Την 9ην και 30' χθες κατέπλευσεν εις Πειραιά, προερχόμενον εκ Γλασκώβης, το αγορασθέν εν Αγγλία υπό των εφοπλιστών κ.κ. αδελφών Γουλανδρή, υπερωκεάνειον «Νέα Ελλάς», εκτοπίσματος 27 χιλιάδων τόννων, ταχύτητος 17 μιλλίων και ναυπηγήσεως 1922.