ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-5-1939

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: […] Η Αγία Εδρα αναπτύσσει ζωηράν διπλωματικήν δράσιν εν τη προσπαθεία της υποδείξεως εις την Ευρώπην της οδού την οποίαν αύτη δέον να ακολουθήση προς αποτροπήν του πολέμου. […] Η υπηρεσία ειδήσεων του Βατικανού επιβεβαίωσεν εν πάση περιπτώσει την έναρξιν διαπραγματεύσεων διά των συνήθων διπλωματικών επικοινωνιών και αι οποίαι διαπραγματεύσεις ανταποκρίνονται προς την διακαή επιθυμίαν του Πάπα προς διατήρησιν της ειρήνης.

ΕΟΡΤΗ ΝΕΡΟΥ: Την προσεχή Κυριακήν, η Περιηγητική Λέσχη Αθηνών δίδει μιαν εξαιρετικήν εορτήν εις την λίμνην Μαραθώνος με χορευτικήν επίδειξιν της σχολής της δεσποινίδος Κούλας Πράτσικα. […]

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: […] Δι’ αυτού εν πρώτοις παραχωρείται αμέσως από της ισχύος του νόμου η οριστική κυριότης εις όλας τας περιπτώσεις, εις τας οποίας έλαβε χώραν οριστική διανομή, αδιαφόρων εάν εγένετο αποπληρωμή του τιμήματος, ή εάν εξεδόθη το οριστικόν παραχωρητήριον και τοιουτοτρόπως από της ισχύος του νόμου μεταβιβάζεται η οριστική κυριότης εις 220.000 κληρούχους περίπου έναντι συνολικού αριθμού αυτών 300.000, τουτέστιν αποδίδεται η κυριότης άμα τη οριστική διανομή και ουχί μετά την έκδοσιν του οριστικού παραχωρητηρίου. […]