ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12-V-1939

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Η γαλλική Κυβέρνησις θεωρεί ως ουσιωδώς επιθυμητήν την συμμετοχήν της Σοβιετικής Ρωσσίας εις το κοινόν τούτο έργον της αμοιβαίας βοηθείας. Το γαλλο-σοβιετικό Σύμφωνον του 1935 ισχύει πάντοτε και εάν επικρατούν εισέτι διαφοραί τινές αντιλήψεων επί της διαδικασίας εφαρμογής της συμφωνίας ταύτης μεταξύ των Κυβερνήσεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας, διεπιστώθη ευθύς εξ αρχής των διαπραγματεύσεων συνεννόησις μεταξύ των επί της ανάγκης της διά κοινής ενεργείας προασπίσεως των ανωτέρων συμφερόντων της ειρήνης. Ούτω διά πρώτην φοράν εν τη Κεντρική Ευρώπη και εν τη Εγγύς Ανατολή έχει πραγματοποιηθή ο απαραιτήτος ούτος διά την διατήρησιν της ειρήνης όρος, η κοινότης δηλαδή υποχρεώσεων της Γαλλίας και της Μ. Βρεταννίας. Το διπλωματικό τούτο έργον δεν έχει άλλον σκοπόν ειμή να εξασφαλίση την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν όλων των λαών. Η γαλλική Κυβέρνησις θέλει ειρήνην εντός του πλαισίου του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων και της συμφωνίας με όλα τα Κράτη τα θέλοντα να ζήσουν εν τιμή. Είναι αποφασισμένη να ορθωθή κατά της βίας και της απειλής».

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Το Στάδιον στολίζεται με τα εθνικά χρώματα και με τα σύμβολα της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας, διά να δεχθή μεθαύριον το απόγευμα τας χιλιάδας των αθλητών, εκπροσώπων ολοκλήρου της στρατιάς των αθλουμένων της Οργανώσεως, εις μίαν εξαιρετικήν συγκέντρωσιν πανηγυρισμού της πρώτης αθλητικής εξορμήσεως της νέας ελληνικής γενεάς, καθώς και τας μυριάδας των Αθηναίων, που θα σπεύσουν να θαυμάσουν και να ενθαρρύνουν με τας εκδηλώσεις των διά την συνέχισιν του αθλητικού έργου της ΕΟΝ. […] Μεγάλη, αφάνταστος και πρωτοφανής εις θέαμα και εις μεγαλείον θα είναι η εορτή, με την οποίαν η ΕΟΝ εορτάζει την πρώτην της αθλητικήν εξόρμησιν και την έναρξιν των πρώτων πανελληνίων αγώνων της […].