ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-5-1939

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Θεσσαλονίκη – Με την άφιξιν του υπουργού της Πρωτευούσης κ. Κοτζιά διεκανονίσθη οριστικώς το ζήτημα της συνεχίσεως της ανιστορήσεως του ναού του Αγίου Δημητρίου. […] Ο υπουργός ανεκοίνωσεν ότι κατόπιν εντολής του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, θα διαθέση ποσόν εξ εκατομμυρίων δραχμών, διά την συνέχισιν του έργου.

ΑΓΓΛΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: [Ν. Τσάμπερλαιν] «Η αγγλική Κυβέρνησις υπέδειξεν εις τα Σοβιέτ να κάμουν αυτά εξ ιδίων των δήλωσιν περιεχομένου παρομοίου προς το περιεχόμενον της δηλώσεως την οποίαν είχεν ήδη κάμει η αγγλική Κυβέρνησις υπό την έννοιαν ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην η Μ. Βρεταννία και η Γαλλία ήθελον εμπλακεί εις εχθροπραξίας εφ’ όσον θα είχον να εκπληρώσουν τας ως άνω αναληφθείσας υποχρεώσεις των, η σοβιετική Κυβέρνησις ήθελε δηλώσει και αυτή ότι είναι έτοιμη να παράσχη την επιθυμητήν βοήθειαν».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Οι πόλεμοι και αι τελευταίαι διεθνείς περιπλοκαί εστοίχισαν εις τους Αμερικανούς παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών εκατομμύρια δολλαρίων, κατά τον Σίδνεϋ Κεντ, πρόεδρον της εταιρίας «Τουέντιεθ Σέντσιουρυ Φοξ».