ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-5-1939

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: […] Ανετέθη εις την Αγροτικήν Τράπεζαν η συνέχισις, εν συνεννοήσει μετά των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου, της συμπληρώσεως της αγροτικής αποκαταστάσεως των προσφύγων. […] Το έργον τούτο γίνεται μέσω ειδικής επιτροπής συσταθείσης διά του ανωτέρω αναγκαστικού νόμου [φωτ. προσφυγικά καταλύματα].

ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Ο πρωθυπουργός Ρεφίκ Σαϊντάν […] ετόνισε την σταθερότητα και την εγκαρδιότητα των δεσμών φιλίας, οι οποίοι υφίστανται μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας, και την ταυτότητα απόψεων, η οποία ουδέποτε διεψεύσθη, μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, αίτινες από της ενάρξεως των προαναφερθέντων ευρωπαϊκών γεγονότων και από της στιγμής καθ’ ην διεδόθησαν υπό μορφήν εξαιρετικώς ανησυχητικήν εις τα Βαλκάνια, ήρχισαν συνεννοήσεις διεπομένας από μεγάλην εγκαρδιότητα και κατέληξαν εις την κοινήν πεποίθησιν ότι χάριν της ειρήνης και της ασφαλείας επεβάλλετο η ένωσις των τυχών των δύο κρατών εις συνεργασίαν ουσιαστικωτέραν και διαρκεστέραν.

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι γαλλικοί διπλωματικοί κύκλοι εδέχθησαν μετά χαράς τας εκ Τόκιο πληροφορίας καθ’ ας η Ιαπωνία απέκρουσε προτάσεις περί στενωτέρας συνεργασίας μετά της Γερμανίας και της Ιταλίας.