ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-5-1939

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ: Οι αμερικανικοί κύκλοι αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις τας διεξαγομένας διαπραγματεύσεις [σχετικά με την εξασφάλιση της άμυνας της διώρυγος του Παναμά] διότι, κατά την γνώμην των, εις περίπτωσιν επιδρομής, η διώρυξ του Παναμά θα αποτελέση τον κυριώτερον στόχον του εχθρού. Διά τον λόγον αυτόν κατήρτισαν ευρύτατον σχέδιον το οποίον προβλέπει την ίδρυσιν ναυτικών και αεροπορικών βάσεων εις τα στρατηγικά σημεία της Κεντρώας Αμερικής [φωτ.: αμερικανικό πολεμικό πλοίο στη διώρυγα του Παναμά].

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός καθιέρωσεν ώραν ειδικών εκπομπών διά τον εργατικόν κόσμον. Αι εκπομπαί αυταί ακούονται μετά μεγάλου ενδιαφέροντος. Δυστυχώς οι εργάται στερούνται ραδιοφώνων και δεν είναι βεβαίως δυνατόν να αποκτήσουν. Ούτω δεν απολαμβάνουν τας εκπομπάς παρά μόνον οι εργάται ελαχίστων μεγάλων εργοστασίων τα οποία διαθέτουν εστιατόρια ή αιθούσας ψυχαγωγίας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ: Η αύξησις του δασμού θέτει και πάλιν το ζήτημα της εξευρέσεως τρόπου παραγωγής ελληνικής ζαχάρεως. Το ζήτημα ετέθη και άλλοτε και εξητάσθη τότε διά να διαπιστωθή ότι είναι δυνατή η παραγωγή τεύτλων εν Ελλάδι και η εκβιομηχανοποίησίς των.