ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-5-1939

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: Λονδίνον – Ο υπουργός της Εργασίας ανεκοίνωσε σήμερον εις την Βουλήν των Κοινοτήτων ότι η εγγραφή εις τους στρατολογικούς καταλόγους όλων των υπεχόντων υποχρέωσιν να προσέλθουν προς στρατιωτικήν εκγύμνασιν, ήτοι των αγόντων ηλικίαν 20 και 21 ετών θα διενεργηθή την 3ην του προσεχούς μηνός Ιουνίου [φωτ. Νέοι διαβάζουν τις αφίσες περί στράτευσης].

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΦΘΗΝΕΙΑΣ: Εις τα δεκαήμερα της φθήνειας θα μετέχουν τα καταστήματα τα οποία θα δηλώνουν εγγράφως δέκα ημέρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως αυτών, ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής. Το πρώτον δεκαήμερον της φθήνειας […] θα γίνη από της 20ής μέχρι της 30ής Ιουλίου. […] Η συμμετοχή εις τα δεκαήμερα είναι προαιρετική, την δε λειτουργίαν των θα επιβλέπη επιτροπή […].

ΔΙΛΗΜΜΑ ΠΕΡΙ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι οι εκεί πολωνικοί διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν την γνώμην ότι η Γερμανία προσπαθή να φέρη την Πολωνίαν εις το δίλημμα ή να αποδεχθή το «τετελεσμένον γεγονός» της προσαρτήσεως του Ντάντσιγκ εις την Γερμανίαν ή να επέμβη απ’ ευθείας χωρίς να προηγηθή επίθεσις εκ μέρους της Γερμανίας.