ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19-V-1939

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Τηλεγραφούν εξ Ιερουσαλήμ ότι σοβαραί ταραχαί εσημειώθησαν εκεί κατά την διάρκειαν μεγάλης διαδηλώσεως διαμαρτυρίας των Ισραηλιτών εναντίον της νέας πολιτικής της αγγλικής κυβερνήσεως. Οι αστυνομικοί ηναγκάσθησαν να προβούν εις βιαίαν διάλυσιν των διαδηλωτών. […] Το απόγευμα εγένετο νέα πολυπληθής διαδήλωσις των Εβραίων. Οι αστυνομικοί επεμβάντες όπως την διαλύσουν συνεπλάκησαν προς τους διαδηλωτάς, 10 δε αστυνομικοί ετραυματίσθησαν διακομισθέντες εις το νοσοκομείον. Περί ώραν 22αν, ισχυρά αγγλικά στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα κατώρθωσαν να αποκαταστήσουν την τάξιν και παρημπόδισαν τους διαδηλωτάς να συγκεντρωθούν εκ νέου.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΑΠΩΝΩΝ: Τα εκ Σαγκάης τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι οι πλείστοι των Ιαπώνων πεζοναυτών απεσύρθησαν εκ Κουλάγκ Σου κατά το διάστημα της νυκτός. Ελάχιστοι μόνον έχουν απομείνη εκεί. Την ιδίαν διαβεβαίωσιν παρέσχε προς τον εν Τόκιο πρεσβευτήν της Αγγλίας ο Ιάπων υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Σαουάντα. Ανεξαρτήτως της στρατιωτικής ενεργείας, οι εν Τόκιο πρεσβευταί της Μ. Βρεταννίας, των Ην. Πολιτειών και της Γαλλίας προέβησαν εις χωριστόν έκαστος διάβημα προς το υπουργείον των Εξωτερικών, διαμαρτυρηθέντες διά την απόβασιν των ιαπωνικών στρατευμάτων εις το Κουλάγκ Σου. […] Εξ άλλου, το Χαβάς πληροφορείται εκ Τόκιο ότι η ταχύτης με την οποίαν ενήργησαν εις το ζήτημα του Κουλάγκ Σου οι Αγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί ενεποίησεν εκεί μεγάλην εντύπωσιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ: Εις τας χθεσινάς εφημερίδας εδημοσιεύθη είδησις περί επεκτάσεως της Κυριακής αργίας εις διάφορα επαρχιακά κέντρα, όπως η Μεσσήνη, η Δεσκάτη, οι Γαργαλιάνοι, η Σαμοθράκη, τα Φιλιατρά και το γειτονικόν μας Μαρκόπουλον.