ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-5-1939

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΞΟΝΑ: Σήμερον την 8.50΄ πρωινήν ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Τσιάνο ανεχώρησε δι’ ειδικής αμαξοστοιχίας εις Βερολίνον […]. Ο σταθμός ήτο σημαιοστολισμένος, τον δε κόμητα Τσιάνο εχαιρέτησαν ο υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μπατσιανίνι και πλείσται άλλαι προσωπικότητες. […] Ο κ. Χίτλερ αφίκετο απόψε εις Βερολίνον. Εις το γεύμα το οποίον θα παραθέση αύριον την εσπέραν ο καγκελλάριος Χίτλερ εις τον κόμητα Τσιάνο επί τη υπογραφή της γερμανο-ιταλικής συμμαχίας θα μετάσχη και ο Ιάπων πρεσβευτής όπως υπογραμμισθή ούτω η αλληλεγγύη των Δυνάμεων του Αξονος. [φωτ. Τσιάνο, Ρίμπεντροπ και Χίτλερ στο εν λόγω γεύμα]

«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ»: Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 50ετηρίδος της «Διαπλάσεως των παίδων», η οποία υπήρξεν ο αχώριστος σύντροφος γενεών ολοκλήρων, ο υπουργός – διοικητής Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς επεσκέφθη κατ’ οίκον τον εκδότην και διευθυντήν της «Διαπλάσεως» κ. Ν. Παπαδόπουλον και τον επί μακράν σειράν ετών συνεργάτην του Ακαδημαϊκόν κ. Γρ. Ξενόπουλον, τον γνωστόν εις όλα τα Διαπλασόπουλα «Φαίδωνα» και τους συνεχάρη θερμότατα.