ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-5-1939

«ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ»: Κατά τηλεγραφήματα εκ Βερολίνου, το υπογραφέν την πρωίαν ιταλογερμανικόν στρατιωτικόν σύμφωνον αποτελεί την απόφασιν των δύο δυνάμεων του Αξονος όπως συνδέσουν τας τύχας των εις οιανδήποτε εξέλιξιν των πραγμάτων εν Ευρώπη. Οι γερμανικοί και ιταλικοί διπλωματικοί κύκλοι εδήλουν σήμερον μετά την υπογραφήν του συμφώνου ότι αι δύο χώραι εξεδήλωσαν σαφώς την απόφασίν των να δημιουργήσουν μίαν νέαν Ευρώπην ειρηνικώς ή διά του ξίφους. [φωτ. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας κόμης Τσιάνο (αριστερά) και της Γερμανίας φον Ρίμπεντροπ (δεξιά) υπογράφουν το σύμφωνο. Ανάμεσά τους ο Χίτλερ]

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Την παρελθούσαν εβδομάδα ο σερ Φ. Λήιθ Ρος [φωτ.] έσχεν επανειλημμένας συνομιλίας μετά του προέδρου της Κυβερνήσεως και του υπουργού των Οικονομικών ως και του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά τας οποίας εξητάσθησαν εντός ειλικρινούς και εγκαρδίου ατμοσφαίρας τα κοινώς ενδιαφέροντα την Ελλάδα και την Μεγάλην Βρεταννίαν δημοσιονομικά και οικονομικά ζητήματα. […] Εν τω μεταξύ εξητάσθησαν διάφοροι προτάσεις παροχής πιστωτικών εγγυήσεων δι’ εξαγωγάς εκ του Ηνωμένου Βασιλείου εις την Ελλάδα […].