ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-5-1939

ΜΕΤΡΟ: Μεταξύ των άλλων μέτρων που λαμβάνονται εις το Παρίσι διά την αεράμυναν είναι η  χρησιμοποίησις του «Μετρό», του υπογείου δηλαδή σιδηροδρόμου, του οποίου αι 214 γραμμαί έχουν συνολικό μήκος 95 μιλλίων.

ΧΑΛΙΦΑΞ-ΜΠΟΝΕ: Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν του Συμβουλίου της ΚΤΕ ο λόρδος Χάλιφαξ και ο κ. Μποννέ προέβησαν εις δήλωσιν επί των ενεργειών εις τας οποίας προέβησαν. […] «Δεν κατεστήσαμεν γνωστάς τας ενεργείας μας ταύτας εις την ΚΤΕ επισήμως. Η πρωτοβουλία όμως την οποίαν ελάβομεν είναι σύμφωνος με το πνεύμα του καταστατικού. Αι διαπραγματεύσεις τας οποίας διεξάγομεν ετερματίσθησαν εισέτι, όταν δε περατωθούν θα ανακοινώσομεν το αποτέλεσμα εις την ΚΤΕ. Η αγγλική Κυβέρνησις εμμένει εις τα ιδεώδη τα οποία ενέπνευσαν την ίδρυσιν της ΚΤΕ».

ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: Υπό εκλεκτών μελών της αθηναϊκής κοινωνίας ιδρύθη σωματείον υπό την επωνυμίαν «Ελληνοκινεζικός Σύνδεσμος» […]. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Κίνας και η σύσφιγξις των μεταξύ των δύο χωρών πάσης φύσεως δεσμών. Ο σύνδεσμος θα επιδιώκη τους σκοπούς αυτού διά διαλέξεων, δημοσιεύσεων, οργανώσεως συνεδρίων και εορτών.