ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26-V-1939

80-chronia-prin-stin-k-26-v-1939-2317861

ΕΛΓΙΝΕΙΑ: […] Τα Ελγίνεια μάρμαρα υπέστησαν ζημίαν και [οι αρχαιολόγοι] κατηγόρησαν επί βανδαλισμώ τους υπευθύνους του Βρεταννικού Μουσείου. […] Αλλ’ αι καθησυχαστικαί διαβεβαιώσεις της [διεύθυνσης] δεν ήρκεσαν να πείσουν τους επικρίναντας την εφαρμοσθείσαν μέθοδον καθαρισμού η οποία, ως εν τέλει ωμολόγησαν και οι υπεύθυνοι, δεν ήτο η καθιερωμένη εν τω Μουσείω.

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η γενική εντύπωσις εκ των χθεσινών δηλώσεων του κ. Τσάμπερλαιν είναι ότι η τριπλή συμφωνία Αγγλίας, Ρωσσίας, Γαλλίας δέον να θεωρήται ως γεγονός τετελεσμένον. Η επελθούσα κατά τας εν Γενεύη συνομιλίας μεταξύ των κ.κ. Χάλιφαξ, Μαΐσκυ και Μποννέ, προσέγγισις απόψεων μεταξύ Ρωσσίας και Αγγλίας και των άλλων ενδιαφερομένων κρατών, είναι τοιαύτη, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενον της μη υπογραφής της συμφωνίας. […]  Υπάρχουν λόγοι να πιστεύη τις ότι οιαδήποτε συμφωνία, ήτις ήθελε συναφθή ακολουθή τας ως άνω γενικάς γραμμάς, αι οποίαι, καίτοι δεν παρέχουν πλήρη ικανοποίησιν εις τας αρχικάς σοβιετικάς προτάσεις διά μίαν αμυντικήν συμμαχίαν, καλύπτουν εν τούτοις ουσιαστικώς οιανδήποτε άμεσον απειλήν κατά των τριών μεγάλων Δυνάμεων χωρίς να παρεμποδίζουν την πολιτικήν της φιλειρηνικής συνεργασίας.

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ: Παρίσιοι, Μάιος. Την παρελθούσαν Τρίτην, εις την προκυμαίαν της Χάβρης συνέρρευσεν άπειρος κόσμος διά να παρακολουθήση την μεταφοράν εκ του πλοίου εις την ξηράν του Φρεντ Σνάιτ, του νεαρού Αμερικανού ο οποίος επί τρία έτη ζει μέσα εις ένα χαλύβδινον πνεύμονα. […] Δεκαπέντε άνδρες εβοήθησαν την μεταφοράν του Φρεντ Σνάιτ από το πλοίον εις το ειδικόν φορείον, το οποίον ανέμενεν εις την αποβάθραν. Ο πνεύμων αποτελείται από έναν πράσινον κύλινδρον.