ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-5-1939

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: […] οι γαλλοβρεταννικοί κύκλοι είναι πεπεισμένοι ότι παρά την κατ’ αρχήν αποδοχήν των αγγλογαλλικών προτάσεων εκ μέρους των Σοβιέτ, θα απαιτηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς καθορισμόν των λεπτομερειών. Αι διαπραγματεύσεις αύται καθίστανται αναγκαίαι τοσούτω μάλλον, καθόσον η συμφωνία αύτη προσλαμβάνει ιδιάζοντα χαρακτήρα ως συμφωνία μεταξύ Σοβιέτ και αστικών δημοκρατιών. Συναφώς επίσης και οι κύκλοι της Μόσχας εδήλουν ότι ο κ. Μολότωφ απέφυγε να προβή εις οιοδήποτε σχόλιον επί της συμφωνίας [φωτ. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπονέ (δεξιά) συζητεί για τη συμφωνίας με τον Σοβιετικό πρέσβη].

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: Ο αρχηγός της γερμανικής αστυνομίας κ. Χίμμλερ εξέδωκε διαταγήν διά της οποίας απαγορεύεται εις το μέλλον  έκθεσις κατά τας πανηγύρεις και συναθροίσεις εν γένει «ανθρώπων φαινομένων», π.χ. γιγάντων, νάνων, γυναικών με γενειάδα, αναπήρων, τεράτων κ.λπ. […] Απηγορεύθη επίσης αυστηρώς η επαιτεία.

ΦΟΡΟΣ ΓΕΝΕΙΑΔΑΣ: Μία γαλλική εφημερίς ρίπτει την ιδέαν της φορολογίας… της γενειάδος, προς ενίσχυσιν του κρατικού προϋπολογισμού. Και υπενθυμίζει ότι παρομοία πρότασις είχε γίνη κατά το 1892 εν Ιταλία, χωρίς να γίνη δεκτή.