ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-6-1939

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Καθ’ α ανακοινούται, αι στρατιωτικαί αγγλογαλλικαί συνομιλίαι της προσεχούς εβδομάδος εν Λονδίνω παρουσία του στρατάρχου Γκαμελέν [φωτ.] αποκτούν ιδιάζουσαν σημασίαν κατόπιν των υποχρεώσεων των αναληφθεισών υπό των δύο εθνών εν Ευρώπη. Οι στρατιωτικοί εμπειροτέχναι θα κληθούν να εξετάσουν τα τεχνικά μέσα τα προοριζόμενα να αντιμετωπίσουν τας υποχρεώσεις αυτάς εις περίπτωσιν συρράξεως. Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι προβλέπουν ότι θα εξετασθή και το ζήτημα της ενδεχομένης υποστηρίξεως του σοβιετικού στρατού.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ: Μια μοναδική συλλογή εδωρήθη εις το Εθνικόν Ναυτικόν Μουσείον του Γκρήνουιτς, από κάποιον ανώνυμον Μαικήναν. Πρόκειται περί μιας συλλογής τόμων [φωτ.], χειρογράφων και κειμηλίων σχετικών με την πειρατείαν. Μερικά από τα αντικείμενα της συλλογής χρονολογούνται από τινων αιώνων.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Κάποιος Γερμανός σουδήτης χημικός έκαμε μίαν ανακάλυψιν, η οποία θα καταστήση την Γερμανίαν αυτάρκη όσον αφορά την παραγωγή του ηλίου, του χρησιμοποιούμενου, ως γνωστόν, διά τα Ζέπελιν. […] διά της μεθόδου του Γερμανού σουδήτου χημικού το υδρογόνον και τα άλλα ανυψωτικά αέρια καθίστανται άφλεκτα, αντικαθιστώντα τοιουτοτρόπως το ήλιον.