ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-6-1939

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΑΦΕΝΚΟ: «Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι μετά την Αγκυραν θα επισκεφθώ τας Αθήνας και θα μου δοθή η ευκαιρία να συναντήσω και πάλιν τον διακεκριμένον φίλον μου Πρόεδρον της ελληνικής κυβερνήσεως και υπουργόν Εξωτερικών κ. Μεταξάν, μετά του οποίου τόσον αποτελεσματικώς έχομεν συνεργασθή εν Βουκουρεστίω». […] Ο κ. Γκαφένκο [Φ. υπουργός Εξωτερικών Ρουμανίας] θα ευρίσκεται την Τετάρτην την πρωίαν εις Γιάλοβαν, όπου θα προγευματίση παρά τω Προέδρω της Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ινονού [φωτ. αριστερά] και θα αναχωρήση την 5ην απογευματινήν της ιδίας ημέρας εκ Κωνσταντινουπόλεως διά Πειραιά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Προ καιρού η διεύθυνσις των κρατικών σιδηροδρόμων της Δανίας είχε μετατρέψει μίαν αίθουσαν του κεντρικού σταθμού της Κοπεγχάγης εις κινηματογράφον, η καινοτομία δε αύτη εσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν. Κατόπιν τούτου, απεφασίσθη να γίνεται προβολή κινηματογραφικών ταινιών και επί των αμαξοστοιχιών.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΗΝΤΕΝ: «Δεν δύναμαι να κάμω αισιοδόξους προβλέψεις διά την εξέλιξιν της διεθνούς καταστάσεως. Δεν πιστεύω ότι τα γεγονότα δικαιολογούν αισιόδοξον πρόβλεψιν, […] οι προσεχείς μήνες θα είναι αναποφεύκτως μήνες μεγαλυτέρας αγωνίας και δυσχερειών από εκείνας τας οποίας εγνωρίσαμεν μέχρι τούδε».