ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-6-1939

«ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ»: «[…] το νέον μας Κράτος εγκλείει μέσα του τα στοιχεία της εξελίξεώς του, τον δυναμισμόν του. […] το νέον μας Κράτος θα είναι διάφορον από το παλαιόν, το Κοινοβουλευτικόν και στηρίζεται εις διαφόρους αρχάς από εκείνας εις τας οποίας στηρίζονται άλλα ξένα Κράτη. Το ιδικόν μας είναι ένα Κράτος εθνικόν – ένα Κράτος Ελληνικόν» (Ι. Μεταξάς).

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «Από του Ιανουαρίου μέχρι των αρχών Μαΐου η ημερήσια παραγωγή [βρετανικών πολεμικών αεροπλάνων] ηύξησε κατά εκατόν τοις εκατόν. Ο αριθμός των εργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εις την κατασκευήν αεροπλάνων, εδιπλασιάσθη εντός διετίας [φωτ. αεροπλάνα τύπου Hurricane].

ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΚΑΚΟΥ»: Κατόπιν των τελευταίων περιπτώσεων εγκλημάτων και διπλών αυτοκτονιών εξ ερωτικών κυρίως λόγων, ο εισαγγελεύς κ. Μικρουλέας πρόκειται να εφαρμόση σειράν μέτρων προς περιστολήν του κακού, δεδομένου ότι τα κρούσματα ταύτα εσημειώθησαν μεταξύ νεαρών ιδίως, εν πολλοίς δε και ανηλίκων συνεπεία πλημμελούς επιβλέψεως των γονέων και κηδεμόνων των. […] Συγκεκριμένως ελήφθη απόφασις όπως συλλαμβάνωνται τα ανήλικα ζεύγη όπου και αν θεώνται ερωτοτροπούντα.