ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 16-6-1939

ANTIAEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Λονδίνον – Ο υπουργός του Συντονισμού των Υπηρεσιών της Εθνικής Αμύνης λόρδος Τσάτφηλδ […] είπε τα εξής: «[…] Θα τοποθετηθούν πυροβόλα δυνάμενα να βάλουν εις μέγα ύψος διά την προστασίαν όλων των περιοχών εκείνων αι οποίαι έχουν σπουδαιότητα. […] Θα γίνη εγκατάστασις φραγμάτων διά αεροστάτων εναντίον επιθέσεως από μικρού ύψους. Ελαφρά αντιαεροπορικά πυροβόλα εξαιρετικής ταχυβολίας θα αντιμετωπίζουν επαρκώς τας από μικρού επίσης ύψους επιδρομάς των αεροπλάνων».

Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Η ολιγοήμερος διαμονή της κ. Κοτοπούλη εις το Παρίσι δεν άφησεν ασυγκίνητον την ελληνικήν παροικίαν της γαλλικής πρωτευούσης. Εκτός από την δεξίωσιν, την οποίαν ωργάνωσεν η ελληνική πρεσβεία […], οι Ελληνες φοιτηταί ωργάνωσαν ειδικήν εορτήν προς τιμήν της. […] Η κ. Μαρ. Κοτοπούλη κατασυγκεκινημένη ηυχαρίστησε τους φοιτητάς διά την ωραίαν πρωτοβουλίαν και, αφού τους συνέστησεν όπως επωφελούμενοι της παρουσίας των εις την καλλιτεχνικήν μητρόπολιν του κόσμου, να μην αμελήσουν, παραλλήλως με την επιστημονικήν των απασχόλησιν να παρακολουθήσουν και την καλλιτεχνικήν κίνησιν, κατέληξε τονίζουσα ότι μοναδικόν όνειρόν της παραμένει να αξιωθή να παίξη ελληνικήν τραγωδίαν προ του κοινού της γαλλικής πρωτευούσης, του πλέον καλλιεργημένου κοινού όλου του κόσμου.

ΑΦΙΞΗ ΓΚΑΦΕΝΚΟΥ: Με όλως εξαιρετικήν εγκαρδιότητα υπεδέχθη χθες το απόγευμα ο Πειραιεύς τον αφιχθέντα υπουργόν επί των Εξωτερικών της Ρουμανίας κ. Γκαφένκου. Από πρωίας άπαντα τα εν τω λιμένι ατμόπλοια ήσαν πανηγυρικώς σημαιοστολισμένα, είχον δε φιλοτέχνως διακοσμηθή με τα εθνικά χρώματα των δύο χωρών, η προβλής Βασιλέως Κωνσταντίνου, η ακτή Μιαούλη και αι λεωφόροι Γεωργίου Α΄ και Βασιλίσσης Σοφίας.