ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-6-1939

ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΣ: Κατά την σημερινήν συνεδρίασιν της κοινοβουλευτικής ομάδος του Λαϊκού Κόμματος, ο πρωθυπουργός κ. Ρεφήκ Σαϊντάν εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων εδήλωσεν ότι αι γαλλοτουρκικαί διαπραγματεύσεις σχετικώς με το Σαντζάκιον της Αλεξανδρέττας δύνανται να θεωρηθούν τερματισθείσαι υπό πλήρους συμφωνίας και ότι εντός ολίγου θα καταστή δυνατόν να εορτασθή η οριστική ένωσις του Σαντζακίου μετά της μητρός πατρίδος [φωτ. Τουρκικά στρατεύματα παρελαύνουν στην Αλεξανδρέττα].

Η «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Η υπό του θιάσου του Βασιλικού Θεάτρου της Ελλάδος παράστασις της «Ηλέκτρας» εις το «Θέατρον των Τεχνών» του Καίμπριτς εσημείωσε θριαμβευτικήν επιτυχίαν. […] Εις το τέλος της παραστάσεως εξέσπασε φρενίτις ενθουσιασμού. […] Τα χειροκροτήματα διήρκεσαν δέκα λεπτά της ώρας και οι ηθοποιοί εδέησε να εμφανισθούν δεκάκις διά να ευχαριστήσουν το κοινόν.

ΤΙΕΝ ΤΣΙΝ: Λονδίνον, 13 Ιουνίου (Ιδιαιτ. υπηρεσία) – Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι βεβαιούν ότι η αγγλική Κυβέρνησις προειδοποίησε την ιαπωνικήν ότι είναι ενδεχόμενη σύγκρουσις μεταξύ Αγγλων και Ιαπώνων εις Τιέν Τσιν εφ’ όσον ήθελε καταβληθή προσπάθεια προς αποκλεισμόν της αγγλικής εκχωρήσεως, όστις ανηγγέλθη ότι θα αρχίση από αύριον (σήμερον).