ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-6-1939

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ολίγα λεπτά μετά την αναγγελίαν του συναγερμού και την σβέσιν των φώτων, ήρξατο η υποτιθεμένη επίθεσις κατά της πόλεως και ο βομβαρδισμός της από τα εχθρικά αεροπλάνα. Βαρείς κρότοι εκρηγνυομένων βομβών ηκούοντο αλληλοδιαδόχως από διαφόρους συνοικίας της πόλεως και φωτειναί ανταύγειαι πυρκαϊών εφώτιζον επί μικρόν διάστημα τα κτίρια που είχον αποτελέσει τον στόχον. Ο πληθυσμός έλαβε μίαν αδράν εικόνα της φρίκης ενός πολέμου.

NAΥΑΓΙΟ: Το γαλλικόν υποβρύχιον «Φοίνιξ» εχάθη αύτανδρον. […] Το πλήρωμα ήτο εφωδιασμένον με ατομικάς συσκευάς Νταίβις. Αλλά κάθε ελπίς διασώσεως των ανδρών δι’ αυτών θα απεκλείετο ευθύς εξ αρχής, εφ’ όσον εγνώσθη εκ των υστέρων ότι ο «Φοίνιξ» είχε βυθισθή εις βάθος εκατό μέτρων, εις το οποίον η πίεσις είναι τοιαύτη, ώστε, και αν το σκάφος δεν έχη διαρραγή, το πλήρωμα θα ήταν αδύνατον να διανοηθή καμμίαν απόπειραν σωτηρίας του.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ: […] το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει ότι ο αγγλικός Τύπος εν τω συνόλω του κρίνει ενθουσιωδώς τας παραστάσεις τας οποίας έδωσεν ο θίασος του Ελληνικού Βασιλικού Θεάτρου εις το Καίμπριτζ και εις την Οξφόρδην.