ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-6-1939

ΤΑΦΟΣ ΕΡΕΧΘΕΑ: […] Παρά τους πρόποδας του Βράχου του Αρείου Πάγου ανεκαλύφθη μέγας λαξευτός τάφος, προκαλέσας κατάπληξιν εις τους ενεργούντας τας ανασκαφάς αρχαιολόγους διά τα πλουσιώτατα και αρίστης τέχνης ευρήματα, τα οποία περιείχε. […] Ο λαξευτός ούτος τάφος ανήκει εις τον 14ον αιώνα π.Χ. και περιέλαβε τα λείψανα μελών Βασιλικής Οικογενείας. […] Ο Διευθυντής της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής κ. Σήαρ πιστεύει ότι ο ανακαλυφθείς τάφος ανήκει εις την οικογένειαν του Βασιλέως των Αθηνών Ερεχθέως […].

ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: […] χαρακώματα, καταφύγια, σταθμοί βοηθειών και παρατηρητήρια έχουν οργανωθή εις την πλατείαν των Απομάχων εν Παρισίοις. Πρόκειται περί της Εκθέσεως Ασφαλείας […]. Η έκθεσις περιλαμβάνει δύο τμήματα: το εν στρατιωτικόν και το άλλο πολιτικόν και εμπορικόν. […] εις τα χαρακώματα οι θεαταί ημπορούν να θαυμάσουν ένα πυροβόλον των 90 χιλιοστών, χρησιμοποιούμενον εις το πολεμικόν ναυτικόν και του οποίου το βεληνεκές είναι 15.000 μέτρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΝΤΟΥΤΣΕ: «[…] το αντικομμουνιστικόν τρίγωνον είναι ακατάλυτον, αποτελούν [ένδειξη] περί της πολιτικής των τριών χωρών, αίτινες [δημιουργούν] γρανιτώδη συνασπισμόν».