80 χρόνια πριν στην «Κ» 23-6-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23-6-1939

1' 14" χρόνος ανάγνωσης

THΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑΡΝΕΛ: Καθ’ α τηλεγραφούν εκ Βασιγκτώνος το κείμενον του τηλεγραφήματος του Αμερικανού ναυάρχου Γιάρνελ προς τον Αμερικανόν πρόξενον εν Σαγκάη έχει ούτω: «Αναφερόμενος εις την ανακοίνωσιν των ιαπωνικών αρχών, δι’ ης ανηγγέλθη ότι το ιαπωνικόν ναυτικόν θα αρχίση τας επιχειρήσεις εις Σούα-Τόου και δι’ ης προειδοποιούντο οι ξένοι υπήκοοι και τα ξένα πολεμικά να απομακρυνθούν, σας παρακαλώ να πληροφορήσετε τον Ιάπωνα πρόξενον καλούντες άμα αυτόν να γνωρίση τούτο προς τας ανωτέρας ναυτικάς ιαπωνικάς αρχάς, ότι καθήκον των αμερικανικών πολεμικών είναι όπως, υπεράνω παντός, προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτας και όπως μεταβαίνουν παντού όπου Αμερικανοί πολίται θα λάβουν ανάγκην προστασίας και συνδρομής. Ολαι αι προσπάθειαι θα καταβληθούν προς εκπλήρωσιν της αποστολής αυτής χωρίς να παρακωλυθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον αι στρατιωτικαί ιαπωνικαί επιχειρήσεις». [Φωτ. Ο ναύαρχος Γιάρνελ με τον πρόεδρο Ρούζβελτ.]

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Εις το άρθρον του ο κ. Τσώρτσιλ ισχυρίζεται ότι οι λόγοι του κ. Γκαίμπελς αποτελούν την καλυτέραν προπαγάνδαν υπέρ της Αγγλίας, θα έπρεπε δε αι κυβερνήσεις της Μ. Βρεταννίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παράσχουν τας μεγαλυτέρας ευκολίας διά την ευρυτέραν των διάδοσιν.

EMΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Ομιλος Γερμανών μεγαλοβιομηχάνων αποστέλλει εις Μόσχαν αντιπροσωπείαν εξ επιχειρηματιών προς τον σκοπόν του να αναζωογονηθούν αι εμπορικαί σχέσεις της Γερμανίας μετά των Σοβιέτ. […] Η εν λόγω αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρη εις την Μόσχαν πίστωσιν 750 εκατομμυρίων μάρκων διά μιαν δεκαετίαν διά προμηθείας τας οποίας θα κάμη αύτη εις Γερμανίαν, ενώ η τελευταία θα προμηθευθή από τα Σοβιέτ μεγάλας ποσότητας πρώτων υλών, ιδία δε ξυλείαν, δέρματα και πετρέλαια.