ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25- 6-1939

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «[…] Οι πανίσχυροι αυτοί εξοπλισμοί δεν απειλούν κανέναν, αλλά είναι χρήσιμοι σήμερον διά να αντισταθώμεν εις την επίθεσιν ή την τάσιν προς επιβολήν ηγεμονίας. Αι συμφωνίαι τας οποίας εκάμαμεν και αι εγγυήσεις τας οποίας εδώσαμεν εις άλλας ευρωπαϊκάς δυνάμεις έχουν και αυταί τον ίδιον σκοπόν, να ενισχύσουν δηλαδή το μέτωπον της ειρήνης και να προστατεύσουν την ανεξαρτησίαν των κρατών των οποίων η πίστις επί την ιδίαν των ασφάλειαν εκλονίσθη από το μοιραίον πλήγμα το οποίο υπέστησαν άλλα κράτη».

ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ [δήλωση Αιγύπτιου ΥΠΕΞ]: «Το ταξίδιόν μου τούτο εις την πρωτεύουσαν της ωραίας Ελλάδος είμαι βέβαιος ότι θα συντελέση εις την ακόμη στενοτέραν σύσφιγξιν των σχέσεων των δύο χωρών μας και εις την ανάπτυξιν της οικονομικής των συνεργασίας, εν τω πλαισίω της ειρήνης […].

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΦΘΗΝΕΙΑΣ: Η πρωτοβουλία διά την οργάνωσιν του «Δεκαημέρου της φθήνειας» εισήλθεν εις το στάδιον της πραγματοποιήσεώς της. […] το Δεκαήμερον της φθήνειας θα εμφανίση πολλήν κίνησιν και θα δώση την επιθυμητήν εκείνην ώθησιν εις τας συναλλαγάς η οποία αναμένεται.