ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 28-6-1939

ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Τα θερινά γυμνάσια του ιταλικού στρατού […] θα διεξαχθούν εις το Πεδεμόντιον, ουχί μακράν των γαλλοϊταλικών συνόρων. Το κύριον θέμα των γυμνασίων αυτών θα είναι η ταχεία συγκέντρωσις μηχανοκινήτων μονάδων της στρατιάς του Πάδου εις περιφέρειαν, ευρισκομένην εγγύς των συνόρων. […] Το αποτέλεσμα των γυμνασίων θα έχη ιδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένου ότι η στρατιά του Πάδου δεν προορίζεται μόνον δι’ επιχειρήσεις εν τη ομωνύμω πεδιάδι, αλλά και εις τινας περιπτώσεις δι’ επιχειρήσεις «πέραν των ιταλικών συνόρων».

ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΛΜΠΕΡ: Αγγέλλεται εκ Βρυξελλών ότι τα φράγματα της νέας διώρυγος η οποία φέρει το όνομα του Βασιλέως Αλβέρτου και ήτις εστοίχισε 15 εκατομμύρια λιρών στερλινών και ενεκαινιάσθη τον παρελθόντα Ιούλιον, υπό του Βασιλέως Λεοπόλδου, κατεστράφησαν όλως μυστηριωδώς. Το ύδωρ της διώρυγος κατέκλυσεν από πρωίας έκτασιν χιλίων και πλέον στρεμμάτων γης […].

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ [πρωθυπουργός και υπουργός Πολέμου Γαλλίας]: «Από μιας εικοσαετίας, ουδέποτε η κατάστασις ήτο τόσον σοβαρά όσον σήμερον. Τρία εκατομμύρια ανδρών ευρίσκονται εις τα σύνορά μας… αγγέλλονται δε συγκεντρώσεις στρατευμάτων μεγαλύτεραι».