ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30-6-1939

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: Οι αρμόδιοι κύκλοι του Βερολίνου αναγνωρίζουν ότι αι αρχαί του Ντάντσιγκ απεφάσισαν, επί τη βάσει της μετά της Πολωνίας συμφωνίας, διά της οποίας ορίζεται η δύναμις των αστυνομικών στελεχών του Ντάντσιγκ, να συμπληρώσουν τα κενά τα οποία υπήρχον από της πλευράς ταύτης. Βεβαιούται, όμως, ότι νέα στελέχη ελήφθησαν εκ της περιοχής της Ελευθέρας Πόλεως και τα προσληφθέντα πρόσωπα είναι πολίται του Ντάντσιγκ. Η ενίσχυσις δε της αστυνομίας του Ντάντσιγκ εγένετο «λόγω της αχαρακτηρίστου διαγωγής την οποίαν επέδειξαν Πολωνοί τινές αξιωματικοί της αστυνομίας καταγόμενοι από την περιφέρειαν του Διαδρόμου».

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΥΝΑ: Ο υπουργός των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ εξεφώνησεν απόψε ενώπιον του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Ζητημάτων βαρυσήμαντον λόγον. […] «Σήμερον έχομεν δεσμευθή διά νέων συμφωνιών αμοιβαίας αμύνης με την Πολωνίαν και την Τουρκίαν. Παρέσχομεν παραλλήλως εγγυήσεις βοηθείας προς την Ελλάδα και την Ρουμανίαν διά την περίπτωσιν επιθέσεως κατ’ αυτών και ήδη διεξάγομεν μετά της Σοβιετικής Κυβερνήσεως διαπραγματεύσεις […] προς τον σκοπόν να ενωθή και αυτή με ημάς διά την προάσπισιν των ευρωπαϊκών εκείνων κρατών. […] Ανελάβομεν υποχρεώσεις και ετοιμαζόμεθα να αναλάβωμεν και άλλας τοιαύτας εν πλήρει επιγνώσει της εκτάσεώς των και εν πλήρει επιγνώσει των συνεπειών των».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Χθες το απόγευμα ήρχισαν εις το Στάδιον οι πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες, εις τους οποίους μετέχουν, εκτός των αθλητών του κέντρου, και πολλοί αντιπροσωπεύοντες τους συλλόγους των επαρχιών, της Αλεξανδρείας και της Κύπρου. Εν αρχή εγένετο παρέλασις των αθλητών […], ηκολούθησε παράταξις και ορκωμοσία. […] Μετά ταύτα διεξήχθησαν τα αγωνίσματα […].