ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-7-1939

80-chronia-prin-amp-8230-2-7-1939-2325398

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ: […] Ολίγον αργότερον έφθασεν η Α.Μ. ο Βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος, οδηγών την νύμφην Πριγκήπισσαν Ειρήνην, της οποίας η εμφάνισις προεκάλεσεν αληθώς ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς, ενώ η ορχήστρα ανέκρουε τον Ελληνικόν Υμνον. Αμέσως έπειτα έφθασε το Βασιλικόν ζεύγος της Ιταλίας και η πομπή επροχώρησε προς τον σολέαν εις το κέντρον του ναού. Αριστερά του βωμού εστάθη ο Δουξ του Σπολέτο και δεξιά η Πριγκήπισσα Ειρήνη […].

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: […] Η σημερινή συνομιλία μετά του φον Βέλτσεκ ου μόνον δεν είχε την έννοιαν γαλλικής μεσολαβήσεως αλλά τουναντίον απετέλει προειδοποίησιν προς την Γερμανίαν ότι η Γαλλία θα υποστηρίξη την Πολωνίαν εις περίπτωσιν επιθέσεως εναντίον της. […] Ο κ. Μποννέ επεξηγών την στάσιν της Γαλλίας ετόνισεν ότι αύτη παραμένει ως την διετύπωσεν ο κ. Νταλαντιέ εις τον τελευταίον ενώπιον της Βουλής λόγον του.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: […] Ο φον Πάππεν επεφορτίσθη με ειδικήν αποστολήν εις Μόσχαν. […] Αι δοθείσαι οδηγίαι είναι οικονομικής φύσεως και αφορούν την διεξαγωγήν συνεννοήσεων μεταξύ Γερμανίας και Σοβιέτ εντός του πλαισίου των υφισταμένων συμφωνιών.