ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-7-1939

ΦΟΒΟΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Πρόσφατα γεγονότα εις το Ντάντσιγκ εδημιούργησαν φόβους ότι υπήρχε πρόθεσις να διακανονισθή το μελλοντικόν καθεστώς της Ελευθέρας Πόλεως διά μονομερούς ενεργείας γινομένης κατά τρόπον ώστε να ευρεθούν η Πολωνία και αι άλλαι Δυνάμεις προ τετελεσμένου γεγονότος. […] Ηγγυήθημεν να παράσχωμεν την βοήθειάν μας εις την Πολωνίαν εις ην περίπτωσιν θα ηπειλείτο η ανεξαρτησία της, υπέρ της οποίας η χώρα αύτη θεωρεί ζωτικόν να αμυνθή δι’ όλων των εθνικών της δυνάμεων και είμεθα σταθερώς αποφασισμένοι να εκπληρώσωμεν την υποχρέωσιν αυτήν».

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: […] Ο υπουργός Εξωτερικών κόμης Τσιάνο έφθασεν εις τον λιμένα της Βαρκελώνης. […] Καθ’ α πιστεύεται ο κόμης Τσιάνο κομίζει προσωπικήν επιστολήν του κ. Μουσσολίνι προς τον στρατηγόν Φράνκο, μεθ’ ου θα συνομιλήση εις Αγιον Σεβαστιανόν την Τετάρτην. [φωτ.]

«ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΦΘΗΝΕΙΑΣ»: Πιστεύομεν ότι η κατανάλωσις θα αντιληφθή το συμφέρον της και θα προβή εις αθρόας αγοράς, ίνα ούτω, μαζύ με την ικανοποίησιν των αναγκών της, ενισχύση και τονώση τους εμπόρους εις την ιδέαν του Δεκαημέρου της Φθήνειας.