ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-7-1939

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Βάσινγκτων ότι η αρμοδία επιτροπή της Γερουσίας απεδέχθη πρότασιν διά της οποίας τίθεται τέρμα εις τας εξαγωγάς πολεμικών ειδών εις την Ιαπωνίαν. Καθ’ α εδήλωσεν ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Πίτμαν, μεταξύ των ειδών εις την εξαγωγή των οποίων επιβάλλονται περιορισμοί ή ολοσχερής απαγόρευσις, είναι οπλοπυρομαχικά, καθώς και άλλα είδη, χρήσιμα διά τας ανάγκας του στρατού, ως είναι ο σίδηρος, ο χάλυψ, το πετρέλαιον και διάφορα άλλα προϊόντα. [φωτ.]
 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ: [Μεταξάς προς τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Γιέχια πασά, φωτ.] «Εις δεσμός ακλόνητος συνδέει ιδιαιτέρως τας δύο χώρας μας: ο σημαντικός ελληνικός πληθυσμός ο οποίος ζη επί του φιλοξένου εδάφους της Αιγύπτου. Απολαύον μιας διοικήσεως η οποία σας περιποιεί την μεγαλυτέραν τιμήν διότι εμπνέεται υπό των υψηλοτέρων αρχών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, το ελληνικόν στοιχείον της Αιγύπτου κατέκτησε την εμπιστοσύνην και την φιλίαν σας διά της εργασίας του πνεύματος, της πειθαρχίας και της ειλικρινούς αφοσιώσεως εις την χώραν σας την οποίαν θεωρεί ως δευτέραν πατρίδα του».