ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 14-7-1939

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ: Την αυγήν της 8ης Ιουλίου τα ιαπωνο-μαντζουριανά στρατεύματα λαβόντα νέας ενισχύσεις εφεδρειών ελθούσας εκ Μαντζουρίας, καθώς και μέγαν αριθμόν αρμάτων, βαρέος πυροβολικού και αεροπλάνων, εξαπέλυσαν και πάλιν σφοδράν επίθεσιν κατά της Εξωτερικής Μογγολίας […]. Από της 8ης μέχρι της 12ης Ιουλίου ανατολικώς του ποταμού Χαλγκίν διεξήχθησαν λυσσώδεις μάχαι με πάλην σώμα προς σώμα. Διά σφοδράς αντεπιθέσεως τα μογγολο-σοβιετικά στρατεύματα υποστηριζόμενα υπό αεροπλάνων μάχης και βομβαρδιστικών απέκρουσαν μετ’ επιτυχίας όλας τας ιαπωνο-μαντζουριανάς επιθέσεις. Ηδη τα μογγολο-σοβιετικά στρατεύματα διατηρούν σταθερώς τας θέσεις των.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ: Η ιταλική Κυβέρνησις απυηύθυνε εις την γαλλικήν Κυβέρνησιν την κάτωθι διακοίνωσιν: «Η ιταλική Βασιλική Κυβέρνησις επληροφορήθη εκ του Τύπου την συμφωνίαν, η οποία συνήφθη την 23ην Ιουνίου μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής Κυβερνήσεως σχετικώς προς την εκχώρησιν του σαντζακίου της Αλεξανδρέττας εις την Τουρκίαν. Η Ιταλία, εν τη ιδιότητι της εντολοδόχου Δυνάμεως –συμφώνως προς την απόφασιν της 25ης Απριλίου 1920 του Ανωτάτου Συμβουλίου των συμμάχων Δυνάμεων– λαμβάνει την τιμήν να διατυπώση μεγάλας επιφυλάξεις επί του περιεχομένου της συμφωνίας αυτής, η οποία συνήφθη εν αγνοία της και άνευ της συγκαταθέσεώς της και ήτις, προφανώς, ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς τους σκοπούς της εντολής και προς την θέλησιν των ενδιαφερομένων πληθυσμών».

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Συνήφθη μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας συμφωνία, υπό την εγγύησιν του βρεταννικού υπουργείου του Υπερποντίου Εμπορίου. Δυνάμει της συμφωνίας αυτής η Ελλάς δύναται να προμηθευθή αγγλικά εμπορεύματα αξίας δύο εκατομμυρίων λιρών στερλινών. Το ανωτέρω ποσόν θέλει εξοφληθή εντός είκοσι ετών με τόκον 5%.