ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-7-1939

ΕΛΑΒΟΝ ΜΕΤΡΑ: «[…] Οσον αφορά τέλος το πώς θα διεξαχθή ο πόλεμος, είναι ιδικός μας λογαριασμός το πώς θα πολεμήσωμεν ημείς. Δεν φρονούμεν πάντως ότι έχει η Αγγλία τας πιθανότητας της νίκης τας οποίας φαντάζεται». Εις την απειλήν την οποίαν διατυπώνει εν τη επιστολή του ο κ. Χαλ [Φ: πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού] περί αποκλεισμού εκ μέρους της Αγγλίας, ο δρ. Γκαίμπελς απαντά εκφράζων την χαράν του διότι οι Αγγλοι διατυπώνουν σαφώς εκείνο που οι Γερμανοί εφαντάζοντο ήδη και διά το οποίον, λέγει έλαβον τα μέτρα των.

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ: Αι αρχαί προέβησαν εις την σύλληψιν δύο γνωστοτάτων εις τους παρισινούς δημοσιογραφικούς κύκλους προσώπων, του Λουί Ωμπέν, διπλωματικού συντάκτου του «Χρόνου» και του Πουαριέ, πρώην διαχειριστού του «Χρόνου» και νυν διευθυντού των διαφημιστικών υπηρεσιών του «Φιγκαρώ». […] Η σύλληψις των δύο δημοσιογράφων συνδέεται με μίαν υπόθεσιν κατασκοπείας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ: Ο Ελλην υφυπουργός της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Τζίφος εδήλωσεν […] ότι διάφοροι Ελληνες εφοπλισταί προτίθενται να παραγγείλουν εις αγγλικά ναυπηγεία 15 εν όλω εμπορικά πλοία αξίας 2 εκατομμυρίων στερλινών.